Стратегія розвитку Житомирського професійного ліцею

Learning And Development Strategies To Increase Employee Engagement

«Майбутнє нашої цивілізації не базується
на політичних чи економічних засадах.
Воно повністю залежить від напрямку,
що задається освітою»

П’єр де Кубертен

Житомирський професійний ліцей Житомирської обласної ради (далі – професійний ліцей) є підпорядкованим Житомирській обласній раді комунальним закладом другого (базового) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття робітничих кваліфікацій та профільної середньої освіти

Місія професійного ліцею – підготовка висококваліфікованих робітників, ефективна реалізація інноваційної, професійної освіти та сприяння кожному у всебічному розвитку і лідерському становленню для задоволення потреб особистості, суспільства, держави.

Візія професійного ліцею – демократичний заклад професійної освіти, в якому панує атмосфера порозуміння, довіри, творчості, відкритості, вільного волевиявлення, академічної свободи, ліцей в якому головними постатями є Здобувач освіти, Педагог, Науковець.

Ефективна та відкрита система управління закладом професійної освіти, створена на базі інформаційної системи, базується на здобутках сучасної науки та техніки.

Освітній простір, що сприяє діловому спілкуванню та професійному зростанню педагогів, реалізації їх педагогічної свободи.

Ґрунтовна практична підготовка у тісній взаємодії з роботодавцями.

Врахування освітніх потреб, можливостей, творчих та професійних здібностей здобувачів освіти, орієнтація на розвиток їх суспільної активності, сприяння розвитку молоді з особливими освітніми потребами.

Учнівське самоврядування – активний учасник процесу управління ліцеєм, ініціатор різноманітних заходів, реальний захисник прав та інтересів здобувачів освіти.

Житомирський професійний ліцей – заклад професійної освіти, що має позитивний імідж, зберігає та примножує власні традиції, активно розвивається.

Житомирський професійний ліцей реалізує свої місію та візію шляхом досягнення стратегічної мети розвитку.

Стратегічна мета розвитку: формування позитивного іміджу ліцею та забезпечення його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг регіону.

Принципи стратегічного розвитку професійного ліцею:

 • Мотивація: ми прагнемо створити кращий світ за допомогою освіти.
 • Інтернаціональність мислення: ми приймаємо і цінуємо різноманітність.
 • Якість: ми дорожимо репутацією, заснованою на стандартах професійної освіти.
 • Участь: усі зацікавлені сторони отримують максимум інформації про навчальний процес і мають можливість впливати на нього.
 • Партнерство: ми досягаємо мети, працюючи разом.
 • Лідерство: ми прагнемо до інновацій у педагогічній діяльності і схвалюємо творчій підхід педагогів.
 • Успішність: ми спроможні всебічно розвинути творчий потенціал здобувачів освіти, сформувати успішну особистість.

Наші цінності:

 • Досконалість у своїй справі: вчитися і вчити;
 • Успіх, повага та самоповага за рахунок особистої праці;
 • Повага до особистості здобувача освіти;
 • Патріотизм, прихильність духовним і культурним цінностям своєї країни;
 • Рівність перед встановленими в навчальному закладі Правилами;
 • Здоровий спосіб життя;
 • Добре ім’я та честь ліцею – наша головна цінність, в основі якої лежить спільна праця педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Базуючись на результатах SWOT-аналізу, професійний ліцей визначає на наступні три роки такі стратегічні напрями розвитку:

Напрям «Матеріально-технічна база»

2021-2023 р.р. – Подання заявок на отримання грантів, що дозволить у 2022-2023 р.р. проведення ремонтів приміщень, поповнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

Поповнення бібліотеки друкованою навчальною літературою та створення електронної бібліотеки.

Завершення роботи над створенням електронних комплексів навчально-методичного забезпечення з усіх навчальних дисциплін та розміщення їх в репозиторії ліцею.

Забезпечення вільного доступу до електронних навчальних матеріалів усіх здобувачів освіти. Створення єдиної інформаційної системи управління освітнім процесом та документообігу у закладі освіти.

Напрям «Освітній процес»

Вивчення ринку освітніх послуг, попиту та пропозицій ринку праці у регіоні.

За результатами аналізу цих показників розширення напрямків підготовки затребуваних у регіоні кваліфікованих робітників, ліцензування нових конкурентоздатних освітніх програм з підготовки кваліфікованих робітників.

Розширення спектру професій.

Перехід до змішаної форми навчання: очна (денна) + дистанційна + дуальна.

Здійснення освітнього процесу на основі технологій інноваційного навчання: інтерактивних, проектних, інформаційних.

Формування у здобувачів освіти якостей, навичок і вмінь, необхідних сучасній людині: критичне мислення, медіаграмотність, здатність до вирішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати у команді.

Укладання договорів з центрами зайнятості, підприємствами міста та регіону на підготовку кадрів, проведення виробничої практики та дипломної практики.

Напрям «Педагогічні працівники»

Створення умов для участі закладу освіти та педагогів в освітніх програмах (у тому числі і міжнародних), продовження навчання та підвищення кваліфікації. Участь педагогів у науково-практичних конференціях та семінарах, публікації власних наробок у педагогічній пресі, на спеціалізованих сайтах.

Впровадження у систему роботи ліцею постійно діючих семінарів-практикумів із використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі.

Створення дієвої системи морального та матеріального стимулювання педагогічних працівників з урахуванням результатів їх праці.

Напрям «Здобувачі освіти»

Формування якісного контингенту здобувачів освіти:

 • перехід від традиційних методів проведення профорієнтаційної роботи до більш дієвих: проведення профорієнтаційних тренінгів; проведення викладачами та майстрами виробничого навчання майстер-класів та онлайн-семінарів для учнів шкіл;
 • залучення до профорієнтаційної роботи здобувачів освіти та випускників минулих років;
 • налагодження тісної співпраці з обласним та міським центрами зайнятості;
 • активізація роботи «Центру кар’єри»;
 • психолого-педагогічна діагностика професійної направленості учнів шкіл;
 • створення системи стимулювання кращих учнів за результатами їх навчання та громадської активності.

Сприяння та підтримка молодіжних ініціатив, розвиток практики учнівського самоврядування, залучення органів учнівського самоврядування до участі у вирішенні питань захисту інтересів учнів, налагодження побуту та дозвілля.

Тісна співпраця із закладами загальної середньої освіти міста й області: проведення Днів відкритих дверей, майстер-класів, курсів підготовки до ЗНО, спільних заходів (до святкових та пам’ятних дат, тренінгів, спортивних змагань тощо).

Налагодження комунікації з органами місцевої влади шляхом участі ліцею у міських та регіональних заходах.

Професійний ліцей забезпечує:

 • збереження  здоров’я здобувача освіти;
 • формування життєвих компетентностей;
 • створення багатовимірного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання і виховання;
 • рівний доступу учнів до якісної професійної освіти;
 • виховання національно-свідомого громадянина України;
 • гармонійне поєднання професійної освіти і виховання;
 • розвиток комунікативного середовища в ліцеї;
 • задоволення потреб сім’ї і суспільства в повноцінному фізичному, психологічному і освітньому розвитку здобувача освіти;
 • підвищення рівня фахової майстерності педпрацівників шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;
 • впровадження сучасних засобів навчання;
 • якісну практичну підготовку здобувачів освіти з урахуванням освітніх потреб, кадрових можливостей, матеріальної і навчальної бази ліцею, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття освіти впродовж життя;
 • впровадження сучасної інформаційної системи навчання, створення і розвиток комп’ютерно-зорієнтованого освітнього середовища;
 • конкурентноспроможність навчального закладу.


Стратегія цифрового розвитку Житомирського професійного ліцею