Педагогічна рада Житомирського професійного ліцею

Педагогічна рада є колегіальним органом управління Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради, склад якого щорічно затверджується наказом директора ліцею.

Педагогічна рада ЖПЛ ЖОР:

  • визначає стратегію та перспективні напрями розвитку ліцею;
  • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему і механізми забезпечення академічної доброчесності;
  • погоджує за поданням директора ліцею рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
  • за поданням директора ліцею надає згоду на призначення  голів методичних комісій;
  • затверджує положення про організацію освітнього процесу;
  • обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
  • приймає рішення та/або рекомендації з питань упровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами;
  • приймає рішення з питань удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
  • приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
  • приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та Статуту Ліцею.

Педагогічну раду ліцею очолює її голова – директор ліцею Олена ДЕРЕВ’ЯНКО.  До складу педагогічної ради ліцею можуть входити за посадами заступники директора, завідувачі відділень, бібліотекар, голови методичних комісій, завідувачі навчально-виробничих майстерень, лабораторій, кабінетів інші педагогічні та науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер,  керівник   первинної профспілкової організації (за наявності), представники студентського самоврядування відповідно до квот, Статутом.

Виборні представники з числа здобувачів освіти беруть участь у роботі педагогічної ради ліцею під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які в ньому навчаються. Рішення педагогічної ради ліцею, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Рішення педагогічної ради ліцею оформляються протоколом та  вводяться в дію наказами директора ЖПЛ ЖОР.

Положення про роботу педагогічної ради

План роботи педагогічної ради на 2022-2023 н.р.

Засідання педагогічних рад