• 22.02:
  Тема «Ковалентний хімічний зв’язок. Донорно-акцепторний ме­ханізм утворення ковалентного зв’язку».
 • 13.02:
  Тема «Контрольна робота. Урок узагальнення та систематизації знань». 09.00
 • 06.02:
  Тема «Електронні і гра­фічні електронні формули атомів s-, р-, d-елементів. Збуджений стан атома. Валентні стани елементів». 09.00
 • 01.12:
  Тема «Зв’язки між кла­сами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини. Вітаміни».
 • 28.11:
  Тема «Синтетичні во­локна. Контрольна ро­бота. Урок узагаль­нення і систе­матизації знань за тему».
 • 23.11:
  Тема «Каучуки. Гума. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля».
 • 22.11:
  Тема «Контрольна ро­бота. Полімери. Пластмаси».
 • 14.11:
  Тема «Амінокислоти. Хімічні властиво­сті аміноетанової кислоти. Пептиди».
 • 10.11:
  Тема «Хімічні властиво­сті метанаміну. Хімічні властиво­сті аніліну та його одер­жання».
 • 03.11:
  Тема «Насичені й ароматичні аміни. Аміни як органічні основи».
 • 25.10:
  Тема «Крохмаль і целюлоза. Практична робота №1 Розв’язування експериментальних задач».
 • 24.10:
  Тема «Хімічні властиво­сті глюкози. Сахароза».
 • 21.10:
  Тема «Контрольна ро­бота. Вуглеводи, їх класифікація. Глюкоза як пред­ставник моноцукрів».
 • 15.10:
  Тема «Жири як пред­ставники естерів. Урок узагаль­нення і систе­матизації знань за тему».
 • 11.10:
  Тема «Розв’язування за­дач. Естери».
 • 10.10:
  Тема «Хімічні властиво­сті карбонових кисло­т. Одержання та використання етанової кисло­ти».
 • 15.09:
  Тема «Хімічні властивості етаналю, його одержання. Карбонові кислоти».
 • 14.09:
  Тема «Фенол. Альдегіди».