• 23.02:
  Тема «Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. По­няття про адаптивну радіаціюЖиттєві форми тварин як адаптації до середо­вища мешкання».
 • 20.02:
  Тема «Поняття про преадаптацію та постадапта­цію. Властивості адаптацій. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях орга­нізації. Стратегії адап­тацій організмів».
 • 15.02:
  Тема «Адаптація як загальна вла­стивість біологічних сис­тем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання. Загальні закономірності формування адаптацій».
 • 09.02:
  Тема «Урок узагальнення і систематизації знань за тему. Контрольна робота».
 • 14.11:
  Тема «Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розм­ноження у людини».
 • 12.11:
  Тема «Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота №3 Вивчення будови статевих клітин людини. Суть та біологічне зна­чення запліднення. При­чини порушення процесів запліднення у людини».
 • 07.11:
  Тема «Старіння та смерть клітин. Причти порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань».
 • 02.11:
  Тема «Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики. Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають».
 • 01.11:
  Тема «Контрольна робота. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів».
 • 29.10:
  Тема «Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація. Захист навчальних проектів. Урок узагальнення і сис­тематизації знань за тему».
 • 17.10:
  Тема «Особливості генофонду людських спільнот та чин­ники, які впливають на їх формування. Закономірно­сті розподілу алелів в по­пуляціях. Сучасні завдання медичної генетики Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схи­льністю, їхні причини. Захист навчальних проек­тів».
 • 14.10:
  Тема «Причини мутацій. Мута­генні фактори. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів. Генетичний моніторинг в людських спільнотах. Захист навчальних проектів».
 • 07.10:
  Тема «Закономірності спадко­вої мінливості людини. Мутації та їхні власти­вості. Поняття про спо­нтанні мутації».
 • 30.09:
  Тема «Мінливість – універса­льна властивість живих організмів. Типи мінливості. Закономірності неспадкової мінливості людини. Лабораторна робота №2 Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості».
 • 28.09:
  Тема «Моногенне та полігенне успадкування ознаку лю­дини. Позахромосомна (цито­плазматична) спадковість у людини».
 • 27.09:
  Тема «Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Сучасний стан дослі­джень геному людини».
 • 24.09:
  Тема «Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині. Каріотип людини та його особливості».
 • 22.09:
  Тема «Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реаліза­ція. Гени структурні та ре­гуляторні».
 • 21.09:
  Тема «Генетика людина та ме­тоди їі дослідження. Сучасні молекулярно-генетичні методи дослі­джень спадковості лю­дини».
 • 13.09:
  Тема «Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Практична робота №2. Розв’язування типових генетичних задач».
 • 10.09:
  Тема «Основні поняття генетики. Спадковість, її основні закономірності».