• 22.02:
  Тема
  «Практична робота №1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та біл­ків в організмі людини. Енергетичне забезпечен­ня процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп ав­тотрофних та гетеро­трофних організмів».
 • 07.11:
  Тема
  «Вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі. Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі».
 • 05.11:
  Тема
  «Біорізноманіття нашої планети як наслідок ево­люції. Захист навчальних прое­ктів. Урок узагальнення і сис­тематизації знань за тему».
 • 04.11:
  Тема
  «Різноманітність бакте­рій, їх роль у природі та в житті людини. Сучасні погляди на сис­тему еукаріотичних організмів».
 • 27.10:
  Тема
  «Роль вірусів в природі, житті людини та в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами. Прокаріотичні організ­ми: археї та бактерії. Особливості їхньої орга­нізації та функціонуван­ня».
 • 19.10:
  Тема
  «Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування».
 • 12.10:
  Тема
  «Віруси. Особливості їх­ньої організації та фун­кціонування. Інші неорганізмові хвороботворні агенти: віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та фу­нкціонування».
 • 30.09:
  Тема
  «Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової кла­сифікації організмів. Сучасні критерії виду. Лабораторна робота №1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу».
  Тема
  «Фундаментальні влас­тивості живого. Стратегія сталого роз­витку природи і суспіль­ства».
 • 29.09:
  Тема
  «Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок».